Kto może wziąć udział?

W projekcie weźmie udział 508 osób (258 kobiet i 250 mężczyzn) w tym 163 osoby ( 83 kobiety i 80 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie), zainteresowanych z własnej woli uzyskaniem wsparcia oferowanego w projekcie w zakresie podniesienia kompetencji językowych lub komputerowych.

KRYTERIA UCZESTNICTWA:

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które na dzień przystąpienia do Projektu spełniają następujące kryteria:

  1. uczą się, pracują lub zamieszkują obszary powiatów woj. pomorskiego
  2. ukończyły 18 rok życia
  3. są w wieku aktywności zawodowej

Szczególnie zapraszamy osoby:

  • powyżej 50 roku życia
  • niepełnosprawne
  • zamieszkujące tereny wiejskie
  • posiadające niskie kwalifikacje (co oznacza, że edukacja zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy nie zaliczają się osoby, które ukończyły szkołę lub studium policealne.
  • pracujące w Mikro, Małych lub Średnich Przedsiębiorstwach albo w Podmiotach Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstwach Społecznych