Strona główna

Projekt „Szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne.

Projektodawcą jest firma „ PRETENDER” Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 173 lokal 102 prowadząca działalność gospodarczą – mikroprzedsiębiorstwo.
Projekt realizowany jest od 01.06.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Wartość projektu: 1 633 658,11 PLN (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 11/100)

Wkład Funduszy Europejskich: 1 414 109,39 PLN (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy sto dziewięć złotych 39/100)

Celem głównym jest zwiększenie kompetencji językowych i komputerowych u 85% uczestników projektu – zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie  województwa pomorskiego, będących w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone kursy językowe na pełnym poziomie kompetencje A, B lub C wg skali ESOKJ: języka angielskiego dla 312 osób, z języka niemieckiego dla 96 osób oraz kurs komputerowy na poziomie A, B lub C dla 100 osób.
Grupę docelową projektu stanowi 508 osób powyżej 18 roku życia, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie województwa pomorskiego z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT