Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu „Szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan” należy zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” umieszczonym na stronie internetowej jezykiikomputerynapomorzu.pretender.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Następnie należy wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z ankietą motywacyjną oraz test umiejętności poziomujący Państwa wiedzę z języka angielskiego/niemieckiego lub też z umiejętności związanej z obsługą komputera – zgodnie z zadeklarowanym zainteresowaniem danym rodzajem kursu z formularza rekrutacyjnego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnionym testem wiedzy. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu(Aleja Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork), wysłać pocztą (ul. Piotrkowska 173 lok. 102, Łódź 90-447)  lub za pomocą Internetu na adres mkitlinska@pretender.pl, dokumentacje wysłaną elektronicznie należy uzupełnić o oryginał w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania decyzji rekrutacyjnej. Ostateczne zakwalifikowanie do projektu Kandydata następuje na podstawie oryginalnej dokumentacji zgłoszeniowej.
Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

Wzory dokumentów są dostępne w zakładce dokumenty do pobrania oraz w biurze projektu w wersji drukowanej. W razie problemów z otwarciem dokumentów można kontaktować się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 537 922 221  lub mailowomkitlinska@pretender.pl

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów) oraz przypisanie zakwalifikowanych uczestników do grup szkoleniowych zgodnie z wynikami testów poziomujących poziom znajomości danego języka/kompetencji komputerowych.

Dodatkowy punkty w procesie rekrutacji przysługiwać będą za:

  • status osoby niepełnosprawnej – 1 pkt
  • wiek powyżej 25 lat – 1 pkt
  • wiek powyżej 50 lat – 2 pkt
  • zatrudnienie w sektorze MŚP oraz podm. ekonomii społecznej – 2 pkt
  • wykształcenie do ISCED 2 – 1 pkt
  • wykształcenie do ISCED1 – 2 pkt

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na dany termin decyduje ilość przyznanych punktów.

Kandydatów oceniać będzie Koordynator Projektu/ Asystent Koordynatora.
Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane telefonicznie/ mailowo. Osoby staną się uczestnikami projektu po podpisaniu wewnątrz projektowej umowy oraz dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans.